نرم افزار مدیریت خرید :

٭ معرفی : نرم افزاری جهت خرید کالا با امکانات جانبی فراوان براي بخش خرید شامل امکانات و قابليت هاي زير :

بانک اطلاعاتي تامین کنندگان : قابليت ثبت تامین کننده ها با کليه مشخصات مورد نياز ، مانند گروه سازمانی ، گروه کاری ، رتبه بندی ، نحوه آشنايی ، رابطين کاری ، شماره های تماس ، آدرس های ايميل ، آدرس هاي اداری که اطلاعات کاملی از مشتريان حقيقی و حقوقی را ايجاد می کند.

پروژه های خرید : قابليت ايجاد چندين پروژه خرید بصورت همزمان براي تامین کننده، قابليت ثبت تماس های پرسنل شرکت با رابطين پروژه هاي خرید با تعيين شاخص تماس و پيگيري تيمی ، مشاهده پيشرفت پروژه ها .

مديريت خرید : قابليت تعريف دپارتمان های مختلف خرید با اختصاص کاربران و تامین کنندگان ، ايجاد ليست قيمت همراه با قيمت گذاری کالا .

مديريت اسناد خرید : قابليت ثبت قرارداد هاي خرید کالا و خدمات ، ثبت صورتجلسات اداري ، ثبت مشخصات مناقصه ها .

دریافت و پرداخت : قابليت ثبت پرداخت به تامین کنندگان ، گزارش از تامین کنندگان بستانکار .

درخواست سفارش خريد : قابليت ثبت و ارجاع درخواست سفارش خريد به واحد مربوطه ، اعلام نتيجه از طرف سيستم بصورت اتوماتيک به ازاي هر درخواست .

گزارش هاي خرید : تهيه گزارش هاي آماري و نموداري از خرید کالا، فراوانی خرید کالا، تحويل کالا از تامین کنندگان، پيگيری مطالبات تامین کنندگان، قرارداد ها، صورتجلسات و تماس هاي کاربران.