نرم افزار خدمات پس از فروش :

٭ معرفی : نرم افزاری جهت مدیریت گارانتی ، سرویس ، نگهداری و پشتیبانی دستگاه ها با امکانات جانبی فراوان برای بخش فنی ، شامل امکانات و قابلیت های زیر :

بانک اطلاعاتی مشتریان : قابلیت ثبت مشتری با کلیه مشخصات مورد نیاز ، مانند گروه سازمانی ، گروه کاری ، رتبه بندی ، نحوه آشنایی ، رابطین کاری ، شماره های تماس ، آدرس های ایمیل ، آدرس های اداری و نمایش همزمان شناسنامه مشتری همراه با دستگاه ها و سرویس های آنها ، تعیین مختصات جغرافیایی مشتری (GPS) و اتصال به google map.

بانک اطلاعاتی دستگاه ها : قابلیت ثبت دستگاه های مشتریان با کلیه مشخصات مورد نیاز ، مانند تعریف کارت خدمات (گارانتی، پشتیبانی ، نگهداری) , صدور کارت گارانتی همراه با بارکد ، امکان تعیین آدرس های نصب متعدد و انتقال دستگاه به مشتری دیگر ، تعیین مختصات جغرافیایی دستگاه (GPS) و اتصال به google map.

شناسنامه دستگاه ها : قابلیت تعیین شناسنامه اجزاء براساس درخت محصول یا BOM ، قابلیت تعیین چک لیست های نصب و راه اندازی ، قابلیت برنامه ریزی سرویس های پیشگیرانه همراه با اعلام لیست (PM) بصورت اتوماتیک از طرف سیستم ، قابلیت تعیین سرویس های کالیبراسیون و بروزرسانی گروهی ، تعریف گروه های سرویس همراه با تعیین روش های تعمیرات ، آرشیو مستندات و نقشه ها برای هر دستگاه ، قابلیت جابجایی قطعات یا ماژول های دستگاه بین یکدیگر و لیست سابقه جابجایی .

درخواست سرویس : قابلیت ثبت “درخواست سرویس” برای دستگاه مشتری با امکان ارجاع به کارشناسان فنی ، قابلیت ثبت “درخواست سرویس” توسط مشتری از طریق پنل وب مشتریان و مشاهده روند انجام کار و سابقه سرویس دستگاه ها ، ثبت ارزیابی سرویس توسط مشتری ، ارجاع سرویس به دفتر فنی مربوطه .

پذیرش و صدور برگه سرویس : قابلیت پذیرش “درخواست سرویس” و صدور “برگه سرویس و تعمیرات” در فرمت های مختلف ، امکان ثبت عملکرد کارشناسان فنی بصورت نفر ساعت با اجرت های متفاوت ، ثبت مصرف قطعات یدکی ، ذخیره فایلها یا صورتجلسات مربوط به سرویس، ثبت شرح سرویس ، صدور صورتحساب سرویس ، انتقال سرویس بین دستگاهها در صورت بروز اشتباه ، ثبت و مدیریت ابزارکار کارشناسان هنگام استفاده در سرویس و تعمیرات .

ارزیابی رضایت و شکایت مشتریان : قابلیت ثبت ارزیابی رضایت مشتریان توسط مشتری ، تعیین گزینه های ارزیابی و فرمهای مربوطه منطبق با ایزو . قابلیت ثبت شکایت توسط مشتری ، مشاهده پیگیری و اقدامات انجام شده.

تماس های مشتری : قابلیت ثبت تماس های کاربران با مشتریان یا رابطین آنها ، پیگیری تیمی تماس ها توسط کاربران و ارجاع وظایف کاری.

حکم ماموریت کارشناسان فنی : قابلیت ثبت حکم ماموریت با محاسبه حق ماموریت و هزینه های مربوطه ، همراه با گزارش گیری .

دفاتر فنی : قابلیت تعریف چندین دفتر فنی برای بخش خدمات پس از فروش ، اختصاص دستگاه ها به دفاتر فنی جهت سرویس ، تفکیک عملکرد دفاتر فنی و کارشناسان .

کیف سرویس : قابلیت شارژ کیف سرویس کارشناسان فنی و مدیریت مصرف قطعات یدکی .

گزارش های خدمات پس از فروش : تهیه گزارش های متنوع آماری و نموداری از کارنامه کاری کاربران وکارشناسان همراه با رتبه بندی ، عملکرد دفتر فنی و کاربران جهت وصول مطالبات سرویس، تعداد و روزهای ماموریت تکنسین ها با محاسبه هزینه و حق ماموریت، فراوانی مصرف قطعات یدکی در سرویس ها ، سرویسهای انجام نشده در استانها ، وضعیت نصب و راه اندازی دستگاهها به تفکیک استانها، اجرت و مدت عملکرد کارشناسان فنی در سرویس ها ، فراوانی سرویس ، تاخیر یا تسریع در سرویس و غیره .